Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „warunkami”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej tylko „Kodeks cywilny”)

 • Petr Dvořák
 • ID: 71553177
 • z siedzibą: Čekanková 367, Květnice 250 84
 • Petr Dvořák jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o handlu, niezarejestrowaną w rejestrze handlowym, z siedzibą w miejscowości Květnice. Od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach nr 1 do 3 ustawy o obrocie oraz Pośrednictwo w handlu i usługach.        
 • e-mail: fitmiracles@seznam.cz
 • telefon: 731 533541
 • https://www.chudniemy-valentus.pl/

(dalej zwany „sprzedawcą”)

2. Niniejszy regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna-sprzedaży poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dalej „Kupujący” ) poprzez interfejs WWW znajdujący się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym…. . (dalej „sklep internetowy”).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna-sprzedaży zawierane są w języku czeskim.

 

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy, podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem VAT, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów zachowują ważność przez czas ich wyświetlania w sklepie internetowym. Niniejsze postanowienie nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

 

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący dokonuje zamówienia towaru w następujący sposób:

 • poprzez Twoje konto klienta, jeżeli wcześniej zarejestrowałeś się w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.  

3. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość towaru, sposób płatności oraz dostawę.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk Wyślij zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie stanowi umowy. Aktualne warunki sprzedającego są dołączone do potwierdzenia. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Aktualne warunki sprzedającego są dołączone do potwierdzenia. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy sprzedawca nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub adresem e-mail sprzedającego podanymi w niniejszych warunkach.

8. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podaniu ceny towaru w Sklepie Internetowym lub w trakcie składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru w tym oczywiście błędna cena, nawet jeśli kupującemu wysłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży w takim przypadku zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

 

IV. konto klienta

1. Kupujący na podstawie rejestracji w sklepie internetowym uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towar ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży lub niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

V.  Warunki płatności i dostawy towarów

1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży mogą zostać uiszczone przez kupującego w następujący sposób:

 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego nr 5445117001/5500, prowadzony w Raiffeisenbank as,
 • bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej Shoptet Pay,
 • płatność za pobraniem przy odbiorze towaru,
 • gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w lokalu,
 • gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze przesyłek osobiście w punkcie doręczeń. 

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatności Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami właściwego dostawcy płatności elektronicznych [S16]. 

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

6. Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłaty zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi kaucji.

7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający ma obowiązek wystawienia kupującemu paragonu fiskalnego. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin

8. Towar dostarczany jest do kupującego:

 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
 • poprzez nadanie przesyłki pod adres wskazany przez kupującego,
 • poprzez odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego

9.  Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas składania zamówienia.

10. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru, określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu ponosi kupujący.

11. Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w chwili dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

12. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie zawiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego./Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonego towaru.

14. Kupujący nabywa prawo własności towaru z chwilą zapłaty całej ceny zakupu za towar łącznie z kosztami dostawy, ale najpierw z chwilą odebrania towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy kupujący miał obowiązek przyjąć towar, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna-sprzedaży.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza działalnością gospodarczą jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

 • od dnia otrzymania towaru,
 • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części
 • od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzane dostarczanie towaru.

3. Kupujący nie może od umowy odstąpić między innymi:

 • świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ,
 • o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • o dostawie napojów alkoholowych, których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
 • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
 • dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło to ich oryginalne opakowanie,
 • dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku fizycznym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie mają prawo odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie do odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna kupujący wysyła na adres e-mail lub adres dostawy sprzedającego podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

8. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru oferowane towary.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie wyda mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

10. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar nieuszkodzony, nienoszony i niezanieczyszczony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadku wyczerpania zapasów, niedostępności towaru lub zaprzestania produkcji lub importu towaru przez producenta, importera lub dostawcę towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwróci w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

1. Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

 • towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy prowadzone przez nich,
 • towar nadaje się do celu, który sprzedający oświadcza o jego przeznaczeniu lub do jakiego zwykle używa się tego rodzaju towarów,
 • jakość lub wykonanie towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone na podstawie zamówionej próbki lub wzoru,
 • towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i  odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

2. Sprzedający ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania. Kupujący jest poza tym uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

3. Jeżeli okres, w którym towar może być używany, jest wskazany na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w dołączonej do towaru instrukcji lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Udzielając gwarancji jakości, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą nadawały się do zwykłego użytku lub zachowają swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Jeżeli kupujący słusznie zarzuca sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania praw z tytułu wadliwego wykonania lub okres gwarancji nie biegnie za okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

4. Postanowienia, o których mowa w poprzednim akapicie regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie do wady, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w w przypadku towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w chwili odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed otrzymaniem towaru wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli wada została spowodowana przez samego kupującego.

5. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedawcy reklamację i żądać:

 • wymiana na nowy towar,
 • naprawa towarów,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.

6. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

 • jeżeli towar ma wadę istotną,
 • jeżeli nie może z rzeczy należycie korzystać z powodu powtarzającego się wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku większej liczby wad produktu.

7. Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona naruszająca wiedziała lub musiała wiedzieć przy zawieraniu umowy, o której druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

8. W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki z ceny zakupu.

9. Jeżeli po naprawie wada dająca się usunąć (zwykle trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

10. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedającego, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie odstąpienia od umowy, kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu.

12. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed przejęciem lub sam ją spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.

13. Kupujący nie może żądać towaru przecenionego z powodu, dla którego dany towar jest przeceniony.

14. Sprzedawca obowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym lokalu, w którym rozpatrzenie reklamacji jest możliwe, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji. reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do rzeczowej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment wyrażenia woli kupującego (skorzystanie z prawa z tytułu nienależytego wykonania) wobec sprzedającego.

16. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca informuje pisemnie kupującego.

17. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo sam spowodował wadę.

18. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedającego w ciągu miesiąca po upływie okresu rękojmi, w przeciwnym razie sąd może go nie uznać.

19. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

20. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania umowy reguluje §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

21. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

VIII. Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący doręcza Sprzedawcy korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX Dane osobiste

1. Wszelkie informacje, które podajesz podczas naszej współpracy są poufne i tak je traktujemy. Jeżeli nie wyrazisz na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w żaden inny sposób niż w celu realizacji umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane do Ciebie wiadomości handlowe, gdyż procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że jej odmówisz. Wiadomości te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych lub powiązanych towarów i można w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając link w wiadomości handlowej). Adres e-mail będzie w tym celu przechowywany przez 3 lata od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy.

2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych TUTAJ

 

X.  Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za sądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna-sprzedaży.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich ).

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do serwisu sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub wykorzystywania w inny sposób serwisu lub jego części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz nieupoważnionego korzystania ze Sklepu Internetowego, jego części lub wyposażenia oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa kupna-sprzedaży wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 11 lutego 2022 r.

Z powrotem do sklepu