Regulamin

 

Niniejsze ogólne warunki handlowe firmy Lucie Dvořáková   z siedzibą Čekanková 367, Květnice IČO75249545, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Biura Finansowego w Brandýs nL-Staré Boleslav   e-mail csfitmiracles@gmail.com, numer telefonu  731533542 

(„ My ” lub „ Sprzedawca ”)

regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, ze zmianami, wzajemne prawa i obowiązki Państwa jako kupujących i Nas jako sprzedających, powstałe w związku lub na na podstawie umowy kupna („ Umowa ”) zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.suprpatch.cz

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz tutaj  https://www.suprpatch.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa oraz Regulamin sporządzone są w języku czeskim. Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

Jak zapewne wiecie, komunikujemy się przede wszystkim zdalnie. Dlatego nawet w przypadku naszej Umowy stosowane są środki porozumiewania się na odległość, które umożliwiają nam osiągnięcie porozumienia bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Ciebie, a zatem Umowa zostaje zawarta na odległość w środowisku E-sklepu, poprzez interfejs strony internetowej ( „ interfejs sieciowy www.suprpatch.cz ”).

Jeżeli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w naszym sklepie internetowym, niniejsza konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 I. NIEKTÓRE DEFINICJE

1. Cena jest kwotą pieniężną, jaką zapłacisz za Towar;

2. Cena przesyłki to kwota finansowa, jaką zapłacisz za dostawę Towaru, obejmująca cenę za jego opakowanie;

3. Cena łączna jest sumą Ceny i Ceny Przesyłki;

4. VAT jest podatkiem od wartości dodanej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

5. Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od ceny całkowitej;

6. Zamówienie stanowi Twoją nieodwołalną propozycję zawarcia z nami Umowy zakupu Towaru;

7. Konto użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Ciebie danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;

8. Jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, zwaną przez prawo kupującym;

9. Towarem jest wszystko, co można kupić w E-sklepie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTRUKCJE

1. Zakup Towarów możliwy jest wyłącznie poprzez interfejs internetowy Sklepu.

2. Kupując Towar, Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Dlatego też uznamy, że informacje, które nam przekazałeś przy zamawianiu Towaru, są prawidłowe i prawdziwe.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie z nami umowy jest możliwe wyłącznie w języku czeskim.

2. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu, a koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywasz Ty. Koszty te nie odbiegają jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych zasobów (czyli w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz się spodziewać żadnych dodatkowych kosztów naliczonych przez Nas poza Ceną Całkowitą . Wysyłając Zamówienie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas ze środków porozumiewania się na odległość.

3. Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, konieczne jest utworzenie w Sklepie internetowym projektu Zamówienia. Propozycja ta musi zawierać następujące informacje:

a) Informacje o zakupionych Towarach (w Sklepie internetowym za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” wskazujesz Towar, którym jesteś zainteresowany zakupem);

b) Informacje o Cenie, Cenie wysyłki, sposobie zapłaty Ceny Całkowitej i wymaganym sposobie dostawy Towaru; informacja ta zostanie wprowadzona w ramach tworzenia wersji roboczej Zamówienia w środowisku użytkownika Sklepu internetowego, natomiast informacje o Cenie, cenie wysyłki i cenie całkowitej zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie wybranego przez Ciebie Towaru oraz sposób ich dostarczenia;

c) Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające nam dostawę Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail;

d) W przypadku Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towar regularnie i wielokrotnie, także informację o tym, jak długo będziemy dostarczać Ci Towar.

4. Podczas tworzenia projektu Zamówienia może zmieniać i sprawdzać dane aż do momentu jego powstania. Po dokonaniu sprawdzenia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie wiążące do zapłaty” utworzysz Zamówienie. Jednakże przed naciśnięciem przycisku należy jeszcze potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie utworzenie Zamówienia nie będzie możliwe. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku „Zamówienie wiążące do zapłaty” wszystkie wprowadzone informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas.

5. Potwierdzimy Twoje Zamówienie możliwie najszybciej po jego dostarczeniu do Nas wiadomością przesłaną na Twój adres e-mail podany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierać podsumowanie Zamówienia i niniejszy Regulamin. Potwierdzeniem Zamówienia z naszej strony zostaje zawarta Umowa pomiędzy Nami a Tobą. Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia stanowi integralną część Umowy.

6. Może się zdarzyć również sytuacja, że ​​nie będziemy mogli potwierdzić Twojego Zamówienia. Są to zwłaszcza sytuacje, w których Towar nie jest dostępny lub przypadki, w których zamawiają Państwo większą liczbę Towarów, niż jest to dozwolone z naszej strony. Zawsze jednak z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o maksymalnej liczbie Towarów w ramach E-sklepu, więc nie powinno Cię to dziwić. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy mogli potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy Państwu ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia naszej oferty.  

7. W przypadku wskazania w E-sklepie lub w projekcie Zamówienia wyraźnie błędnej Ceny, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towaru po tej Cenie, nawet jeśli otrzymałeś potwierdzenie Zamówienia, a tym samym Umowy zostało zawarte. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i prześlemy Ci ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. Jeżeli nie potwierdzisz naszej oferty nawet w ciągu 3 dni od jej wysłania, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się np. sytuację, gdy Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje lub brakuje jakiejś cyfry.

8. W przypadku zawarcia Umowy zobowiązani są Państwo do zapłaty Ceny Całkowitej.

9. Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w takim przypadku mają Państwo obowiązek sprawdzenia poprawności, prawdziwości i kompletności wstępnie wprowadzonych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam, jak w przypadku Kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, z tą różnicą, że nie ma konieczności wielokrotnego uzupełniania danych identyfikacyjnych.

10. W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu na zakup Towarów. W celu udzielenia rabatu należy w ramach projektu Zamówienia wpisać informację o tym rabacie we wskazanym wcześniej polu. Jeżeli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony ze zniżką.

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Na podstawie rejestracji w E-sklepie możesz uzyskać dostęp do swojego konta Użytkownika.

2. Rejestrując Konto Użytkownika, Twoim obowiązkiem jest prawidłowe i zgodne z prawdą wprowadzenie wszystkich danych oraz ich aktualizacja w przypadku ich zmiany.

3. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności w odniesieniu do tych kodów dostępu i nieudostępnianie tych danych nikomu. W przypadku ich niewłaściwego użycia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

4. Konto użytkownika jest osobiste i w związku z tym nie masz prawa zezwalać na korzystanie z niego osobom trzecim.

5. Możemy usunąć Twoje Konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie korzystasz z niego dłużej niż 6 miesięcy lub jeśli naruszysz swoje obowiązki wynikające z Umowy.

6. Konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z koniecznością konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

V. CENNIK I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie Zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ceną podaną za Towar w ramach E-sklepu a Ceną określoną w projekcie Zamówienia, obowiązuje Cena określona w projekcie Zamówienia, która zawsze będzie identyczna z ceną podaną w Umowie. W ramach projektu Zamówienia wskazana jest także Cena za wysyłkę, czyli warunki, na jakich wysyłka jest bezpłatna.

2. Podana jest cena łączna zawierająca podatek VAT i wszystkie opłaty przewidziane przepisami prawa.

3. Zapłatę Ceny Całkowitej będziemy wymagać po zawarciu Umowy i przed wydaniem Towaru. Cenę Całkowitą możesz zapłacić w następujący sposób:

a) Przelewem bankowym. Dane do płatności prześlemy w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, cena Całkowita płatna jest w terminie 7 dni 

b) Kartą online. nie działamy

c) Płatność przy odbiorze. W takim przypadku płatność zostanie dokonana w momencie dostarczenia Towaru, a nie za dostawą Towaru. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, Całkowita cena płatna jest przy odbiorze Towaru.

d) Gotówką przy odbiorze osobistym. Za Towar można zapłacić gotówką w przypadku odbioru w naszej siedzibie. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Cena Łączna płatna jest przy odbiorze Towaru.

4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po uiszczeniu Ceny Całkowitej i przesłana na Państwa adres e-mail. Faktura będzie także fizycznie dołączona do Towaru i dostępna w Koncie Użytkownika.

5. Własność Towaru przechodzi na Ciebie dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przyjęciu Towaru. W przypadku płatności przelewem, cena całkowita płatna jest poprzez zaksięgowanie na naszym koncie, w pozostałych przypadkach płatność następuje w momencie płatności.

 

VI. DOSTAWA TOWARÓW, PRZEJŚCIE RYZYKA USZKODZENIA RZECZY

1. Towar zostanie do Ciebie dostarczony wybranym przez Ciebie sposobem, przy czym możesz wybierać spośród następujących opcji:

a) Nie prowadzimy odbioru osobistego w naszym lokalu

b) Odbiór osobisty w punktach dostaw Zásilkovna

c) Dostawa za pośrednictwem firm transportowych Zásilkovna

2. Towar może być dostarczony wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej.

3. Czas dostawy Towaru każdorazowo zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. O przewidywanym terminie dostawy Towaru poinformujemy Cię w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w sklepie internetowym ma charakter wyłącznie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w placówce, każdorazowo poinformujemy Państwa o możliwości odbioru Towaru drogą mailową.

4.Po odebraniu Towaru od przewoźnika, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie stanu opakowania Towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie o tym przewoźnika i Nas. W przypadku stwierdzenia wady opakowania wskazującej na nieuprawnione manipulowanie i wejście do przesyłki, przyjęcie Towaru od przewoźnika nie jest Twoim obowiązkiem.

5. W przypadku naruszenia przez Państwa obowiązku odbioru Towaru, za wyjątkiem przypadków określonych w art. VI.4. Warunek, nie skutkuje to naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Ci Towaru. Jednocześnie brak odbioru Towaru nie jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy pomiędzy Nami a Tobą. Jednakże w takim przypadku mamy prawo odstąpić od Umowy z uwagi na istotne naruszenie przez Ciebie Umowy. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, odstąpienie jest skuteczne w dniu, w którym doręczymy Ci odstąpienie. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na prawo do zwrotu ceny za transport lub prawo do naprawienia szkody, jeżeli takowa powstała.

6. Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie Towar zostanie dostarczony wielokrotnie lub w sposób inny niż uzgodniono w Umowie, Twoim obowiązkiem jest zrekompensować nam koszty związane z tą wielokrotną dostawą. Dane do płatności tych kosztów prześlemy na Twój adres e-mail podany w Umowie, a termin płatności wynosi 14 dni od dostarczenia wiadomości e-mail.

7.Niebezpieczne uszkodzenia Towaru przechodzą na Ciebie z chwilą jego odbioru. W przypadku nieodbioru Towaru, za wyjątkiem przypadków określonych w art. VI.4 Regulaminu, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy miałeś możliwość jego odbioru zakończone, ale z przyczyn leżących po Twojej stronie do przejęcia nie doszło. Przejście ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że ​​od tego momentu ponosisz wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem Towaru.

8. W przypadku, gdy Towar nie był wyszczególniony na magazynie w E-sklepie i podany był przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Cię o:

a) nadzwyczajna przerwa w produkcji Towaru, przez co każdorazowo poinformujemy Państwa o nowym przewidywanym terminie dostępności Towaru lub o braku możliwości dostarczenia Towaru;

b) opóźnienia w dostawie Towaru od Naszego dostawcy, przez co każdorazowo poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostawy.

9.W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Towaru nawet w terminie 30 dni od upływu terminu dostawy Towaru określonego w potwierdzeniu Zamówienia, z jakiejkolwiek przyczyny, zarówno my, jak i Ty, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM WYKONANIEM

1.Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. VI.7 Regulaminu, Towar jest wolny od wad, w szczególności jeżeli:

a) ma cechy, które ustaliliśmy z Tobą, a jeżeli nie zostało to wyraźnie uzgodnione, to takie, które podaliśmy w opisie Towaru lub takie, jakich można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;

b) nadaje się do celów przez nas wskazanych lub do celów zwyczajowo przyjętych dla Towarów tego typu;

c) odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona na podstawie próbki;

d) jest w odpowiedniej ilości i wadze;

e) spełnia wymagania nałożone na niego przez przepisy prawa;

f) nie jest obciążona prawami osób trzecich.

2. Prawa i obowiązki dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992). Dz. o ochronie konsumentów, z późn. zm.).

3. W przypadku, gdy Towar ma wadę, tj. w szczególności nie jest spełniony którykolwiek z warunków zgodnie z art. VII ust. 1 , możesz zgłosić nam taką wadę i skorzystać z przysługujących Ci praw z tytułu wadliwego wykonania (tj. złożyć reklamację z tytułu Towary) poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na Nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych. W przypadku reklamacji możesz także skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego formularza, który stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu . Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, musisz wybrać sposób usunięcia wady i nie możesz później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule 7.4, bez naszej zgody. Zajmiemy się reklamacją zgodnie z przysługującym Ci prawem z tytułu wadliwego wykonania. Jeżeli nie zdecydujesz się na usunięcie wady, przysługują Ci prawa wymienione w artykule 7.5 nawet w sytuacji, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy.

4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:

a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wad albo poprzez dostarczenie brakującej części Towaru;

b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;

c) za rozsądną obniżkę Ceny;

d) odstąpienia od Umowy.

W przypadku, gdy wybiorą Państwo rozwiązanie zgodnie z pkt a) lub b), a my nie usuniemy w ten sposób wady we wskazanym przez nas rozsądnym terminie lub poinformujemy Państwa, że ​​wady w ten sposób nie usuniemy w wszystkim, przysługują Ci prawa zgodnie z punktami c) i d), nawet jeśli pierwotnie nie żądałeś tego w ramach reklamacji. Jednocześnie, jeżeli zdecydujesz się na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru i okaże się, że wada jest nie do naprawienia, poinformujemy Cię o tym i będziesz mógł wybrać inny sposób usunięcia wady.

5. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:

a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wad albo poprzez dostarczenie brakującej części Towaru;

b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;

c) za rozsądną zniżkę od Ceny.

Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy usunięcia wady, przysługuje Ci prawo odstąpienia od Umowy. Możesz odstąpić także w przypadku, gdy nie możesz prawidłowo używać Towaru ze względu na powtarzające się występowanie wad po naprawie Towaru lub w przypadku dużej liczby wad Towaru.

6. W przypadku naruszenia istotnego lub nieistotnego nie możesz odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeśli nie możesz zwrócić Towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś. Nie ma to jednak zastosowania w następujących przypadkach:

a) jeżeli nastąpiła zmiana stanu Towaru w wyniku kontroli w celu wykrycia wady;

b) jeżeli Towar był używany przed stwierdzeniem wady;

c) jeżeli niemożność zwrotu Towaru w niezmienionym stanie nie została spowodowana Twoim działaniem lub zaniechaniem,

d) jeżeli sprzedałeś, zużyłeś lub przerobiłeś Towar w trakcie normalnego użytkowania, zanim wada została wykryta; jeżeli jednak nastąpiło to tylko częściowo, za część Towaru, która podlega zwrotowi, odpowiadasz Ty i w takim wypadku nie otrzymasz zwrotu części Ceny odpowiadającej Twoim korzyściom z korzystania z części Towaru.

7. W ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy na Twój adres e-mail, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy oraz przewidywany czas rozpatrywania reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin może zostać przedłużony za obopólną zgodą. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie, możesz odstąpić od Umowy.

8. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Koszty te masz obowiązek udokumentować np. paragonami lub rachunkami za cenę transportu. Jeżeli wada została usunięta poprzez dostawę nowego Towaru, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnego Towaru, przy czym koszty tego zwrotu zostaną przez nas pokryte.

9. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłosić i zareklamować wadę niezwłocznie po stwierdzeniu jej stwierdzenia, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania Towaru.

10. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo dochodzić swoich praw z tytułu wadliwego wykonania w przypadku wystąpienia wady Towaru konsumpcyjnego w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania Towaru.

11. Przepisów dotyczących prawa do wad nie stosuje się w przypadku:

a) Towaru sprzedanego po cenie niższej ze względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę;

b) zużycia Towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem;

c) używanego Towaru ze względu na wadę proporcjonalną do stopnia użytkowania lub zużycia Towaru w chwili jego odbioru;

d) gdy wynika to z charakteru Towaru.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy, czyli zakończenie stosunku umownego łączącego Nas z Tobą od chwili jego powstania, może nastąpić z przyczyn i sposobów określonych w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których możliwość odstąpienia od umowy jest wyraźnie określone.

2.Jeżeli jesteś konsumentem, czyli osobą dokonującą zakupu Towaru poza zakresem prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z §1829 ust. Kodeks Cywilny. W przypadku gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten rozpoczyna się dopiero z dniem dostarczenia ostatniej partii Towaru, a w bieg przypadku, w którym zawarliśmy Umowę, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towar regularnie i wielokrotnie, rozpoczyna się w dniu dostarczenia pierwszej dostawy. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub listownie na Nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych). W celu odstąpienia od umowy możesz także skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego formularza, który stanowi  Załącznik nr 2 Regulaminu.

3. Nawet będąc konsumentem nie możesz odstąpić od Umowy w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest:

a) Towaru, którego Cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od naszej woli i może wystąpić w okresie odstąpienia od Umowy;

b) dostawa napojów alkoholowych, które mogą zostać dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni, a ich cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od naszej woli;

c) Towary, które zostały zmodyfikowane zgodnie z Twoimi życzeniami lub dla Ciebie;

d) Towary ulegające szybkiemu zepsuciu oraz Towary, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi;

e) Towar w zamkniętym opakowaniu, który został wyjęty z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony;

f) dostawę nagrania dźwiękowego lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie uległo uszkodzeniu;

g) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism;

h) dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku fizycznym i zostały dostarczone za Twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a my poinformowaliśmy Cię, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy Kontrakt.

4. Termin do odstąpienia od umowy zgodnie z art. VIII ust. 2. Warunek uważa się za zachowany, jeżeli w jego trakcie prześlą nam Państwo informację o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Cena zostanie Państwu zwrócona w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpienie od umowy stało się skuteczne, na rachunek, z którego została zaksięgowana lub na rachunek wybrany do odstąpienia od Umowy. Kwota ta nie zostanie jednak zwrócona do czasu, aż zwrócisz nam Towar lub udowodnisz, że został on do Nas odesłany. Prosimy o zwrócenie nam towaru w stanie czystym, jeśli to możliwe, łącznie z oryginalnym opakowaniem.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. VIII.2 Warunków, mają Państwo obowiązek odesłać nam Towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia i ponieść koszty związane ze zwrotem towaru do Nas. Z drugiej strony przysługuje Ci zwrot ceny przesyłki, jednak tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia Towaru oferowanemu przez nas za dostawę Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez nas zawartej Umowy, ponosimy również koszty związane ze zwrotem towaru do Nas, jednak ponownie tylko do wysokości ceny za transport w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia Towaru, który zaoferowaliśmy w momencie dostarczenia Towaru.

7. Odpowiadasz wobec nas za szkody w przypadku, gdy Towar ulegnie uszkodzeniu na skutek Twojego obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości. W takim przypadku wystawiamy fakturę za szkody powstałe po zwróceniu nam Towaru, a zafakturowana kwota jest wymagalna w ciągu 14 dni. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy Ci jeszcze Nagrody, jesteśmy uprawnieni do potrącenia roszczenia o zwrot kosztów z Twoim roszczeniem o zwrot Nagrody.

8. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem Państwu Towaru, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające dostawę Towaru (w szczególności przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przyczyny oparte na charakter Towaru), nawet przed upływem terminu określonego w art. VI.9. Stan : schorzenie. Możemy również odstąpić od Umowy, jeżeli okaże się, że w Zamówieniu celowo podałeś nieprawidłowe informacje. W przypadku, gdy dokonujesz zakupu towaru w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, mamy prawo odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny.

 

IX ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

1. W stosunku do kupującego nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje konsumenckie rozpatrujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego supernalepka@gmail.com  Informacje o rozpatrzeniu reklamacji będziemy przesyłać na adres elektroniczny kupującego.

3. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz , prowadzi pozasądową rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr umożliwia rozstrzyganie sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym będącym konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną.

4. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie sprzeczanie się).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli nasz i Twój stosunek prawny zawiera element międzynarodowy (tzn. np. wyślemy towar poza terytorium Republiki Czeskiej), stosunek ten zawsze będzie podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów prawa.

2. Wszelką korespondencję pisemną z Państwem będziemy dostarczać drogą elektroniczną. Nasz adres e-mail znajduje się w sekcji Nasze dane identyfikacyjne. Korespondencję będziemy dostarczać na Twój adres e-mail podany w Umowie, w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego kontaktowałeś się z nami.

3. Zmiana umowy możliwa jest wyłącznie na podstawie naszego pisemnego porozumienia. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie Umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany. O zmianie poinformujemy Cię jednak tylko w przypadku założenia przez Ciebie Konta Użytkownika (abyś miał tę informację w przypadku zamówienia nowego Towaru, jednak zmiana nie stanowi prawa do wypowiedzenia umowy, gdyż nie mamy możliwości zawartą Umowę, która może zostać rozwiązana) lub Tobie na podstawie Umowy mamy dostarczać Towary regularnie i wielokrotnie. Informację o zmianie prześlemy na Twój adres e-mail co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli w terminie 14 dni od wysłania przez Państwa informacji o zmianie rozwiązania zawartej Umowy na regularne i powtarzające się dostawy Towarów, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do kolejnej dostawy Towarów po datę wejścia w życie zmiany. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przestoje u podwykonawców itp.) nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek lub w związku z przypadkami siły wyższej oraz jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, zarówno my, jak i Ty, mamy prawo odstąpić od Umowy.

5. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy.

6. Umowa wraz z Regulaminem jest u Nas archiwizowana w formie elektronicznej, ale nie jest dla Ciebie dostępna. Jednakże zawsze otrzymasz niniejszy Regulamin oraz potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy, nawet bez Naszej współpracy. Zalecamy każdorazowe zapisanie potwierdzenia Zamówienia i Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2024

Z powrotem do sklepu